با مخالفت والدین ازدواج می کنید؟

با مخالفت والدین ازدواج می کنید؟ «بچه جون همین که من و بابات میگیم، باید رشته تجربی رو انتخاب کنی و دکتر بشی.»، «اگر میخوای بری کلاس ورزش باید شنا رو انتخاب کنی بقیه رشته ها به درد نمی خورن.»،…