قبل از​ازدواج چشم‌تان را باز​کنید

قبل از​ازدواج چشم‌تان را باز​کنید ازدواج که آموزش دیدن نمی‌خواهد؛ مگر این همه زن و مرد نیستند که ۵۰، ۶۰ سال است با هم زندگی می‌کنند و مشکلی هم ندارند؟» این حرف‌هایی است که معمولا از زبان مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها…