خدمات روان سنجی

خدمات روان سنجی

 خدمات روانسنجی آزمون های هوش: سنجش میزان هوش افراد در سنین کودکی، نوجوانی و بزرگسالی توسط آزمون های مختلف هوش. به وسیله این آزمون ها علاوه بر ضریب هوشی می توان به سنجش استعداد افراد در زمینه های مختلف پرداخت.…