استرس شغلی

بندرت شغلی پیدا می شود که کمی استرس در آن وجود نداشته باشد. برخی افراد خود درپی شغل های دشوار هستند. برخی دیگر نیز ترجیح می دهند به حال خود رها شوند و کار را با سرعتی که متناسب با وضعیت آنهاست، انجام دهند. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

– جرأتمندی

ابراز وجود (جراتمندی)

موقعیت های آزار دهنده بخشی اجتناب ناپذیر در زندگی همه ما هستند: خانم خانه داری که ظرف ها را در ظرفشویی آشپزخانه انبار می کند، دوستی که همیشه دیر بر سر قرار می آید، ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )