مقاله حاضر به بررسی آثار ازدواج های دانشجویی کهبا حمایت و تشویق دانشگاه ها بهصورت سالانه برگزارمی شوند،می پردازد به طور اساسی این مطالعه قصددارد به این سؤالات پاسخ دهد که آیا ازدواج : هایدانشجویی از ثبات برخوردار بوده و اند؟ در حوزهآموزشی و حفظ انگاره های فرهنگی و در ابعاد دیگر(انطباق با محیط، دست یابی به هدف، حفظ انسجامو نظام شخصیتی ،) منجر به ایجاد و بروز تأثیراتمثبت شده اند؟ برای پاسخ به این سؤالات و تبیینموضوع مورد مطالعه از طریق مرور ادبیات نظریمرتبط با پژوهش حاضر یک مدل نظری منسجم ارایه گردید

 

 

لینک دانلود مقاله