خدمات مشاوره

مراجعین محترم در اولین جلسه مشاوره ضمن مطرح نمودن مشکل اصلی و سابقه آن ، ارتباط مناسب با مشاور را برقرار می نمایند تا در جلسات بعدی بتوانند از خدمات تخصصی در زمینه مشکل خود ، استفاده نماسند.