خدمات مشاوره تلفنی

خدمات مشاوره تلفنی

به منظور ایجاد تسهیلات برای مراجعین در مواقع بحرانی و نیز تسهیل ارتباط افرادی که برای مراجعه حضوری معذوریتهای خاصی (مثل خجالتی بودن و یا تمایل به ناشناس ماندن) دارند مدیریت مرکز درنظر دارد با راه اندازی خطوط خاص در…