تفکر و تعقل برای تشکیل زندگی

تفکر و تعقل برای تشکیل زندگی سوالات مهمی که قبل از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک از همسر آینده تان باید بپرسید یک طرف قضیه و سوالاتی که باید با خودتان مطرح کنید طرف دیگر قضیه ازدواج هستند ؛باید با…