آنیما و آنیموس

آشنایی با مفاهیم آنیما و آنیموسبر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ    واقعیاتِ روان‌شناختی نشان می‌دهد انسان موجودی دو جنسیتی است. ویژگی‌های زنانه در مردان را آنیما و ویژگی‌های مردانه در زنان را آنیموس می‌گویند. آنیما و آنیموس در بخش…