مقالات را می توان به چند دسته تقسیم نمود این مقالات شامل :

  • اختلالات روانی
  • روانشناسی شغلی
  • روانشناسی یادگیری
  • روانشناسی عمومی