اهداف این مقاله ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت زمان تا شروع امتحان و گفتن نکاتی درباره گذراندن امتحانات است. بسیاراهداف این مقاله ارائه راهکارهای عملی برای مدیریت زمان تا شروع امتحان و گفتن نکاتی  درباره گذراندن امتحانات است. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

 – سهل انگاری

سهل انگاری چیست؟

سهل انگاری اجتناب از انجام یک وظیفه و به تعویق انداخڬن کارڬ است که امروز نیز می توان آن را انجام داد. سهل انگاری نه تنها بر عملکرد شخص تاثیر می گذارد .( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

غم غربت- 

غم غربت چیست ؟

بسیاری از مردم غم غربت را در دوره هایی از زندگی، شاید زمانی که جوان تر بودند، تجربه کرده اند. این احساس همان طور که به آسانی گسترش می یابد، فراگیر بودنش نیز به راحتی فراموش می شود.( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )

– مشکلات ورود به دانشگاه

ورود به دانشگاه، تحولی بزرگ

با ورود به دانشگاه بطورحتم، زمان یک تغییر بزرگ در زندگی شما فرا رسیده است. شاید در این زمان آمیزه ای از حس  هیجان و نگرانی را در خود احساس کنید ( جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش مقالات مراجعه نمائید. )