شیوه های همیاری در ازدواج

چکیده
این مقاله با استفاده از گزارشهای دانشجویی در زمینه همیاریهای انجام شده در زمینه ازدواج تدوین شده است.
همیاری و یا کمک افراد به یکدیگر در این زمینه تحت تأثیر عواملی نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی‘ سن‘ شغل و … است. مشارکت افراد در این زمینه با تأثیرپذیری از دگرگونیهای اجتماعی‘ تغییراتی را تحمل کرده ولی هنوز تداوم دارد و به رغم تنوع و تفاوتی که با گذشته پیدا کرده‘ دارای کارکرد است.
در هر گزارش معمولاً پس از تشریح اجمالی مراحل ازدواج که با کمک مالی و یا خدماتی خویشان و آشنایان صورت گرفته است‘ رابطه بین میزان (مبلغ) و نوع (جنسی‘نفری خدماتی) کمکها را به عنوان متغیرهای وابسته با متغیرهایی نظیر سن‘ نسبت خویشاوندی‘ وضعیت شغلی‘ سطح تحصیلات‘ تعداد فرزندان پسر ازدواج کرده و نکرده و مبالغ کمکهای دریافتی قبلی و … به عنوان متغیرهای مستقل بررسی کرده است. بود یا نبود روابط همبستگی و پیوستگی بین متغیرهای مزبور با در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی‘ اقتصادی و اجتماعی‘ تحلیل شده است.
کلیدواژه ها
ازدواج؛ تعاون سنتی؛ مشارکت؛ همیاری

لینک دانلود

دیدگاهتان را بنویسید