به منظور ایجاد تسهیلات برای مراجعین در مواقع بحرانی و نیز تسهیل ارتباط افرادی که برای مراجعه حضوری معذوریتهای خاصی (مثل خجالتی بودن و یا تمایل به ناشناس ماندن) دارند مدیریت مرکز درنظر دارد با راه اندازی خطوط خاص در زمینه های ازدواج، مسائل عاطفی ،تحصیلی، روابط بین فردی، خانوادگی و غیره به ارائه خدمات مشاوره تلفنی بپردازد. لازم به ذکر است که هزینه مربوطه به این خطوط بر اساس زمان تماس بر روی قبض تلفن شما محاسبه خواهد شد.