آیا همسرم مسئولیت‌پذیر است؟

آیا همسرم مسئولیت‌پذیر است؟ ازدواج باعث رشد اجتماعی افراد و در نتیجه افزایش احساس مسئولیت آنها در قابل دیگران به خصوص همسر و فرزند می شود. بر این اساس است که یکی از معیارهای اساسی که برای همسر آینده نام…