تکنیک های ارتباطی بین زوجین

۱- وقت گفتگو را کوک کن: برای گفتگو باید زمان درستی را انتخاب کنید، زمانی که هر دو طرف از فکر و دغدغه آزاد باشند و تمام توجه و تمرکزشان را به موضوع معطوف کنند.http://markazetaranom.com در ابتدا همسران باید بر…

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ترنم

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی ترنم ( دارای مجوز شماره ۴۶۲- م از سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان ) تاریخچه ی مرکز این مرکز در گذشته با نام مرکز مشاوره اوج در سال ۱۳۸۳ تاسیس گردید…